مهیار فخیمی مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت رادیاتور ایران
مجید آقایی رییس هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
سید مهرداد هاشمی نایب رییس هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
سید فخرالدین حیدری منش عضو هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
محمد حسن گل وری عضو هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران